Aktiebolag

I Sverige är det mycket vanligt att driva företag i form av aktiebolag. En fördel med att skapa ett aktiebolag istället för att driva sin verksamhet som enskild näringsverksamhet är att aktiebolaget är en juridisk person och det blir en mycket tydligare gräns mellan dig och aktiebolaget, till exempel vad gäller ekonomi och ansvar för eventuella anställda.


  • Du kan starta ett aktiebolag själv eller ihop med andra. Om du startar ett aktiebolag själv, tänk på att alla aktiebolag – även ett där du själv äger 100% av aktierna – måste ha både en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

  • Förr krävdes det ett aktiekapital på 50 000 kronor för att starta ett aktiebolag i Sverige, men sedan många år tillbaka är beloppet sänkt till 25 000 kronor. Aktiekapitalet måste inte vara i form av kontanter, utan egendom som är värd minst 25 000 kronor kan också godkännas.

  • Den eller de som skjuter till aktiekapitalet för ett aktiebolag (vilket sker genom att man köper aktier i bolaget) riskerar att förlora sin insats.

  • Aktiebolaget blir en juridisk person när Bolagsverket registrerar det. I samband med detta erhålker aktiebolaget sitt organisationsnummer.


Aktiebolagets namn

När ett aktiebolags namn har godkänts och registrerats är det automatiskt skyddat i hela Sverige.

För att aktiebolagets namn ska godkännas krävs bland annat att det inte är för likt namnet på något annat företag i samma bransch. Det måste också innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB.

Mer detaljerad information om företagsnamn hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/foretagsnamn.1153.html

Måste aktiebolag har en revisor?

Det beror på omständigheterna. Förr behövde alla aktiebolag har en revisor, men numera krävs inte revisor för de minsta aktiebolagen.

Om ett aktiebolag måste ha en revisor beror på om det passerat vissa gränsvärden vad gäller nettoomsättning, balansomslutning eller antal anställda.

Måste aktiebolag lämna in en årsredovisning?

Ja, aktiebolag – även de små – ska skicka in en årsredovisning till Bolagsverket varje år.

Endast aktiebolag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Ska aktiebolaget anmäla till Bolagsverket vem som äger aktierna?

Nej, vem som äger aktierna i ett aktiebolag ska registreras i aktiebolagets egna aktiebok. Detta anmäls inte till någon myndighet.

Däremot finns det regler om att man ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket, och vem eller vilka personer som är verklig huvudman för ett aktiebolag beror bland annat på hur ägarförhållandena ser ut. Mer information om detta hittar du här: https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/omverklighuvudmaniaktiebolag.811.html

Viktiga termer


Styrelse

Varje år röstar aktieägarna på årsstämman fram vilka som ska sitta i aktiebolagets styrelse för det kommande året. Styrelsen träffas sedan på styrelsemöten under året för att fatta beslut om vissa saker som rör aktiebolaget och dess verksamhet.


  • En medlem av styrelsen kallas för styrelseledamot.

  • Styrelsen för ett aktiebolag måste bestå av åtminstone en styrelseledatmot och en styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanten ersätter styrelseledamoten när denna inte kan delta i styrelsens arbete.

    Den minimalistiska konfigurationen med enast 1 styrelseledamot och 1 styrelsesuppleant är vanlig för små aktiebolag, medan större aktiebolag vanligen brukar välja att ha en mer omfattande styrelse.

  • Om styrelsen består av minst tre styrelseledamöter krävs ingen styrelsesuppleant.


Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans.

Verkställande direktör (VD)

Den verkställande direktören (VD:n) sköter den löpande förvaltningen.

Det är inte obligatoriskt för ett privat aktiebolag att ha en VD.

De är vanligen styrelsen som tillsätter VD för ett aktiebolag.

När ett aktiebolag upphör

Ett aktiebolag kan upphöra genom avveckling. Det finns flera olika möjliga vägar för avveckling, inklusive frivillig likvidation (beslutas av bolagsstämman), tvångslikvidation (beslutas av Bolagsverket eller tingsrätten), konkurs, delning och fusion.

Frivllig likvidation sker i tre huvudsteg. Först betalas eventuella skulder, sedan fördelas eventuellt överskott bland aktieägarna (om inte annat är bestämt i bolagsordningen) och därefter upplöses bolaget.

Ett vilande aktiebolag

Om man inte har någon verksamhet i ett aktiebolag under ett år kallas aktiebolaget för vilande aktiebolag, men detta innebär inte att aktiebolaget automatiskt upphör eller att kraven på det försvinner. Ett aktiebolag måste till exempel fortfarande skick in årsredovisning även om det är vilande.