ISK konto för företag

Kan jag använda mig av ett investeringssparkonto (ISK) för mitt företags sparande och investeringar?

Nej, detta är inte tillåtet. Ett ISK kan endast innehas av en fysiska person eller dödsbo. Juridiska personer, till exempel företag, kan inte inneha ett ISK.

Varför får företag inte ha ISK?

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som infördes i Sverige den 1 januari 2012 för att stimulera sparandet i värdepapper för privatpersoner genom att göra det skattemässigt enklare. Tanken var alltså aldrig att göra det enklare för företag, utan lagen om ISK inriktade sig specifikt på fysiska personer.

Alternativ till ISK för företag som vill investera i värdepapper

Företag kan inte använda sig av ISK, men får använda sig av både värdepapperskonton och värdepappersdepåer för sin handel med värdepapper. Viktigt är dock att vara medveten om att helt andra skatteregler gäller än för privatpersoner som handlar med värdepapper i ett ISK.

Värdepapperskonto för företag

Ett värdepapperskonto, även kallat VP-konto, är ett svenskt konto för att registrera ägandeskapet för värdepapper. Kontot hanterar även nyemissioner, utskick och viss annan administration rörande värdepappersinnehav.

Tjänsten erbjuds av så kallade kontoförande institut (KI), till exempel en bank eller en fondkomissionär. Värdepapperskonton administreras av Euroclear Sweden, som tidigare hette Värdepapperscentralen. Ett värdepapperskonto identifieras med ett kontonummer som består av 12 siffror.

Både fysiska personer och juridiska personer, inklusive företag, kan öppna och använda sig av värdepapperskonton hos ett KI.

Med ett värdepapperskonto blir innehavaren registrerad som ägare till värdepappret hos Euroclear Sweden (f.d. Värdepapperscentralen), vilket bland annat innebär att ditt företag blir registrerat som aktieägare hos det bolag som utfärdade aktierna. Ditt företag blir därmed kallat till bolagsstämmor, får direkterbjudanden vid nyemssioner, med mera.

Värdepappersdepå för företag

Tjänsten värdepappersdepå erbjuds av bland annat banker och fondkomissionärer. Om ditt företag använder sig av den här tjänsten är det inte företaget som blir registrerad aktieägare hos Euroclear Sweden (f.d. Värdepapperscentralen), utan det är banken/komissionären som kommer att stå med namn i det registrerat, registrerad som ”förvaltare för värdepapper i ägares ställe”.

Kapitalförsäkring som alternativ till ISK för företag

Ett annat alternativ för ett företag som vill investera sitt överskott i värdepapper är att skaffa en kapitalförsäkring. Viktigt att tänka på är att med en kapitalförsäkring blir företaget inte juridisk ägare till värdepappren. Det är försäkringsbolaget som äger värdepappren, och företaget har en fordran på försäkringsbolaget. Detta innebär bland annat att företaget inte kommer att kallas till bolagsstämmor och ha rösträtt där.

En kapitalförsäkring påminner om ett ISK på så vis att det schablonbeskattas på innehav istället för att beskattas på realiserade vinster.