Kommanditbolag

Ett kommanditbolag måste ha minst två delägare, och det måste alltid finnas minst en delägare som är komplementär och minst en delägare som är kommanditdelägare. Kommanditdelägaren riskerar endast att förlora det kapital som denne satt in i kommanditbolaget (kommanditdelägarens kapitalinsats). Komplementären är däremot fullt ut personligt ansvarig för kommanditbolagets skulder och skyldigheter. Ett kommanditbolag påminner alltså om ett handelsbolag, men minst en av delägarna har ett mycket mer begränsat ansvar. Både kommanditdelägaren och komplementären räknas dock som bolagsmän i bolaget.

Viktigt: Om du går in som ny komplementär i ett existerande kommanditbolag blir du omedelbart ansvarig även för sådana skulder och skyldigheter som uppkom innan du blev komplementär.

Är ett kommanditbolag en juridisk person?

Ja, ett kommanditbolag är en juridisk person och har ett eget organisationsnummer. Ett kommanditbolag kan till exempel ingå avtal, äga saker och vara part i en rättegång. Dock är varje komplementär personligt ansvarig för kommanditbolagets skulder och skyldigheter om bolaget inte självt kan uppfylla dem, så det är inte alls samma höga grad av separation som mellan ett aktiebolag och dess ägare.

Kan en juridisk person vara delägare i ett kommanditbolag?

Ja, det är tillåtet.

Kan ett kommanditbolag ha anställda?

Ja, ett kommanditbolag kan ha anställda. Mer information om detta hittar du hos Skatteverket.

Företagsnamnet

Företagsnamnet för ett kommanditbolag måste innehålla ordet kommanditbolag.

Ska ett kommanditbolag lämna in årsredovisning till Bolagsverket?

De flesta kommanditbolag ska inte lämna in någon årsredovisning till Bolagsverket, men det finns undantagsregler för vissa kommanditbolag.


  • Om kommanditbolaget är tillräckligt stort för att räknas som ett större kommanditbolag ska det lämna in årsredovisning till Bolagsverket.

  • Om minst en av delägarna i kommanditbolaget är en juridisk person ska kommanditbolaget ska det lämna in årsredovisning till Bolagsverket.

Måste ett kommanditbolag ha revisor?

De flesta kommanditbolag måste inte ha någon revisor, men det finns undantagsregler för vissa kommanditbolag.

Regler för kommanditbolag där minst en av delägarna är en juridisk person

Om minst en av delägarna i kommanditbolaget är en juridisk person krävs att kommanditbolaget har en auktoriserad eller godkänd revisor, förutsatt att kommanditbolaget också är tillräckligt stort. När är det det tillräckligt stort? Det är tillräckligt stort om det når upp till minst två av dessa gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:


  • Har fler än tre anställda (i medeltal)

  • Balansomslutningen överstiger 1,5 miljoner kronor

  • Nettomsättningen överstiger 3 miljoner kronor

Om kommanditbolaget ska ha en revisor ska revisorn anmälas till Bolagsverket.

Regler för kommanditbolag där ingen av delägarna är en juridisk person

Även ett kommanditbolag där ingen av delägarna är en juridisk person kan vara skyldigt att ha en revisor (och anmäla denna till Bolagsverket) om kommanditbolaget är tillräckligt stort, men gränsvärdena för när detta inträffar är betydligt högre än för kommanditbolag där minst en av delägarna är en juridisk person.

När är kommanditbolaget tillräckligt stort för att det ska bli obligatoriskt att ha en revisor? Kommanditbolaget är tillräckligt stort när det uppfyller minst två av dessa gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:


  • Fler än 50 anställda (i medeltal)

  • Balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor

  • Nettomsättningen överstiger 80 miljoner kronor

Viktigt: Om kommanditbolaget är skyldigt att ha en revisor ska denna revisor vara en auktoriserad revisor, och revisorn ska anmälas till Bolagsverket.