Svenska bolagsformer och andra företagsformer

Om du är intresserad av att starta en verksamhet i Sverige är det viktigt att du väljer en lämplig juridisk lösning.

De vanligaste företagsformerna i Sverige är:

 • Aktiebolag
 • Enskild näringsverksamhet (enskild firma)
 • Handelsbolag och kommanditbolag

Under vissa omständigheter kan andra organisationsformer passa bättre, till exempel:

 • Enkelt bolag
 • Förening, till exempel ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse.

Aktiebolag

 • Om du vill starta ett aktiebolag, tag kontakt med Bolagsverket, för det är hos Bolagsverket som aktiebolag registreras.
 • För att kunna starta ett aktiebolag krävs att man satsar pengar eller tillgångar som är till nytta för bolaget. Det vanligaste är att man satsar pengar, vilket kallas för aktiekapital. Om man istället vill satsa egendom, till exempel en maskin som behövs för verksamheten, kallas det för apportegendom.
 • Förr krävdes att man satsade minst 50 000 kronor eller motsvarande i apportegendom för att bilda ett aktiebolag, men sedan den 1 januari 2020 krävs endast 25 000 kronor eller motsvarande.

Juridisk person?

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan till exempel ingå avtal och vara ägare till saker.

Ägandeskap

 • Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare.
 • Både fysiska och juridiska personer kan äga aktier i ett aktiebolag.

Deklaration och skatt

 • Ett aktiebolag är alltid deklarationsskyldigt, även för år då ingen verksamhet bedrivs.
 • För beskattningsår som börjat den 1 januari 2021 eller senare är bolagsskatten för aktiebolag 20,6%. Denna siffra kan dock komma att ändras i framtiden, så dubbelkolla alltid med Skattverket för att vara säker på att du har aktuell information.

Övrigt

Aktiebolag förkortas AB.

Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

Denna verksamhetsform är endast för privatpersoner som vill driva företag.

 • Den normala rutinen för att starta en enskild näringsverksamhet är att registrera verksamheten hos Skatteverket och bli godkänd för F-skatt. Det finns dock fall där man också måste registrera näringsverksamheten hos Bolagsverket.
 • Om din verksamhet ska bedriva försäljning av varor eller tjänster ska den också vara registrerar för moms, vilket du gör hos Skatteverket.
 • Om du vill skydda namnet på din verksamhet i länet där du bor kan du registrera det hos Bolagsverket. Detta är inte obligatoriskt för att driva enskild näringsverksamhet.
 • Det är tillåtet för en enskild näringsverksamhet att ha anställda. När den anställer för första gången ska den registreras som arbetsgivare hos Skatteverket.

Juridisk person?

Nej, en enskild näringsverksamhet är inte någon juridisk person. Det är istället du som fysisk person som är juridiskt ansvarig för verksamheten. Gränsen mellan verksamheten och dig som privatperson är därför otydlig, och det är en av anledningar till att många väljer att skapa ett aktiebolag eller handelsbolag istället.

Att driva en verksamhet i form av enskild näringsverksamhet innebär att du själv är ansvarig för verksamhetens förpliktelser, till exempel skulder och ingångna avtal. Om pengarna i verksamheten inte räcker måste du använda dina privata pengar för att betala företagets skulder.

Eftersom en enskild näringsverksamhet inte är någon juridisk person kommer ditt personnummer att användas som dess organisationsnummer.

Ägandeskap

Grundkonceptet för en enskild näringsverksamhet är att en enda fysisk person ensam äger företaget och ansvarar för det. Det finns dock en undantagsregel för makar/sambor, som om vissa krav är uppfyllda kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans trots att de är två personer. Mer information finns hos Skatteverket.

Deklaration och skatt

 • Du är skyldig att bokföra de ekonomiska transaktionerna i verksamheten. Ett bokslut ska uppföras varje år. Du är skyldig att lämna in en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration.
 • Preliminärskatt ska betalas med ett lika stort belopp varje månad, och betalningarna sker redan under det år som du tjänar in pengarna. Denna skatt är preliminär, och när du får ditt slutgiltiga skattebesked för året kan de hända att du antingen ska få tillbaka pengar eller är skyldig att betala in mer.
 • En enskild näringsverksamhet som säljer varor eller tjänster ska redovisa momsen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i en separat momsdeklaration.
 • Du som driver enskild näringsverksamhet är skyldig att själv betala in dina sociala avgifter. Dessa kallas egenavgifter. Inbetalningarna sker månadasvis i samband med att du betalar in preliminärskatten. Skattemässigt räknas egenavgifter som en kostnad i verksamheten.
 • I de flesta fall (men det finns undantag) behöver en enskild näringsverksamhet inte ha någon revisor.

Övrigt

Det är tillåtet att ha flera verksamheter i en och samma enskilda näringsverksamhet. De ska bokföras tillbammas och du betalar skatt och egenavgifter i klump månadsvis för alla verksamheter.

Handelsbolag

Ett handelsbolag kan beskrivas som ett mellanting mellan aktiebolag och enskild näringsverksamhet. Handelsbolaget är en juridisk person, men ägarna är ändå personligt ansvariga för bolagets skulder och det är ägarna som beskattas när bolaget går med vinst.

Du kan inte starta ett handelsbolag ensam, utan det krävs minst två ägare. För att starta handelsbolaget, skicka in en anmälan till Bolagsverket. Handelsbolaget kommer då att registreras, få ett organisationsnummer och dess namn blir skyddat i det län där företaget är registrerat.

Efter att handelsbolaget har registrerats kan det ansöka om F-skatt och genomföra momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Allt detta görs hos Skatteverket. Momsregistrering krävs i de flesta fall om handelsbolaget ska bedriva försäljning av varor eller tjänster.

Juridisk person?

Ett handelsbolag är en juridisk person.

Ägandeskap

Du kan inte starta ett handelsbolag ensam, utan det krävs minst två ägare.

Deklaration och skatt

 • Ett handelsbolag är både bokföringsskyldigt och deklarationsskyldigt. Inkomstdeklaration 4 ska lämnas in för varje beskattningsår. Varje delägare ska lämna in en N3A-bilaga tillsammans med sin privata inkomstdeklaration.
 • Ett momsskyldigt bolag ska redovisa en separat momsdeklaration månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
 • Som delägare i ett handelsbolag är du ansvarig för att själv betala in skatt och avgifter. Preliminärskatt ska betalas in med samma belopp varje månad redan under det första året som handelsbolaget har inkomster. När du får ditt slutgiltiga skattebesked kan det hända att du blir skyldig att betala in mer (det som betalades in i preliminärskatt under året var inte tillräckligt) eller får tillbaka på skatten (den inbetalade preliminärskatten översteg den slutliga skatten).
 • Som delägare i ett handelsbolag är du själv ansvarig för att betala in dina sociala avgifter. De kallad egenavgifter, och de betalas in i samband med skatteinbetalningarna. Ur skattehänseende räknas egenavgifter som en kostnad för dig som delägare i ett handelsbolag.

Övrigt

Handelsbolag förkortas HB.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag påminner mycket om ett vanligt handelsbolag, men i ett kommanditbolag finns en eller flera delgäare som endast riskerar sin kapitalinsats. Dessa kommanditdelägare är alltså inte obegränsat och solidariskt personligt ansvariga för kommanditbolagets skulder. Det måste alltid finnas minst en så kallad komplementär i ett kommanditbolag, det vill säga en delägare som har obegränsat solidariskt personligt ansvar för företags skulder.

Enkelt bolag

Ett enkelt bolag uppstår när minst två personer (fysiska eller juridiska) avtalar om att samarbeta för att uppnå ett gemensamt ändamål, men inte har för avsikt att bilda ett aktiebolag, handelsbolag eller komanditbolag.

Det krävs inte någon registrering för att ett enkelt bolag ska uppstå, och det finns inte heller något krav på att avtalet ska vara skriftlig eller uppfylla något annat formkrav. Det finns till exempel gott om aktiesparklubbar i Sverige som uppfyller rekvisiten för enkelt bolag, ibland utan att klubbmedlemmarna ens är medvetna om det. Ett annat exempel är tipsklubben där minst två personer kommer överens om att sammarbeta för att uppnå ett gemensamt mål (att vinna på tipset).

Kan man driva näringsverksamhet som enkelt bolag?

Ja, det kan man.

Om ett enkelt bolag bedriver näringsverksamhet kan det registreras i handelsregistret hos Bolagsverket. Det är dock inte denna registrering som skapar det enkla bolaget, utan bolaget uppstår när minst två personer avtalar om att samarbeta för att uppnå ett gemensamt ändamål, men inte har för avsikt att bilda ett aktiebolag, handelsbolag eller komanditbolag.

Om man registrerar det enkla bolaget i handelsregistret hos Bolagsverket blir bolagsmännens namn registrerade i handelsregistret, däremot får bolaget inte något organisationsnummer och eventuellt bolagsnamn blir inte registrerat eller skyddat.

Bolagsmännen kan ansöka om att en viss delägare ska registreras som representant för bolaget. Ansökan skickas till Skatteverket. Representanten kommer att erhålla ett särskilt registreringsnummer från Skatteverket, men detta är inte det samma som ett organisationsnummer.

Juridisk person?

Nej, ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Det enkla bolaget kan till exempel inte föra talan inför domstol.

Grundregeln är att vinster och förluster ska fördelas lika i ett enkelt bolag, men det går att avtala bort denna regel.

Ägandeskap

Det krävs minst två personer (fysiska eller juridiska) för att skapa ett enkelt bolag.

Deklaration och skatt

 • Bokföringsskyldighet inträder som det enkla bolaget bedriver näringsverksamhet. Eftersom bolaget inte är en juridisk person är det de som bedriver näringsverksamheten som är juridiskt ansvariga för att bokföringsskyldigheten uppfylls.
 • Inkomster som kommer från ett enkelt bolag beskattas hos bolagsmännen i förhållande till varje persons andel av inkomsten.
 • Ett enkelt bolag kan inte bli godkänt för F-skatt. Däremot kan bolagsmännen beviljas F-skatt, om de uppfyller de vanliga villkoren.

Vad är ett fåmansföretag?

Ett fåmansföretag är inte en bolagsform (som till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag), utan när man talar om fåmansföretag avser man ett företag som kontrolleras av ett litet antal personer. För aktiebolag är huvudregeln att det rör sig om ett fåmansföretag om fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna.

I svensk lag finns särskilda regler för fåmansföretag, bland vad gäller beskattning av utdelning till ägarna och beskattning av kapitalvinst vid försäljning av ett fåmansföretag. Kortfattat handlar det om hur inkomsten fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Mer detaljerad information hittar du hos Skatteverket.