Handelsbolag

Ett handelsbolag är en bolagsform som är en egen juridisk person och måste ha minst två delägare. Det går alltså inte att ensam starta ett handelsbolag. Om du vill vara ensam ägare till en näringsverksamhet kan du till exempel ta en titt på reglerna för att starta ett aktiebolag eller enskild näringsverksamhet.

Viktigt: Både fysiska personer och juridiska personer kan vara delägare i ett handelsbolag.

Är ett handelsbolag en juridisk person?

Ja, ett handelsbolag är en juridisk person och erhåller ett organisationsnummer från Bolagsverket. Ett handelsbolag kan äga saker i eget namn, vara part i en rättegång, etcetera.

Samtidigt är graden av separation mellan ägarna och bolaget lika högt som för ett aktiebolag. Med ett handelsbolag är ägarna ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal, om handelsbolaget inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Viktigt: Om du går in som delägare i ett handelsbolag som redan existerar blir du ansvarig även för skulder och åttagande som uppkom innan du blev delägare i handelsbolaget.

Kommanditbolag

Om du är intresserad av att vara delägare i ett handelsbolag, men inte vill bli personligt ansvarig för handelsbolagets avtal och skulder, ta en titt på reglerna för kommanditbolag och kommanditdelägare.

Vem kan vara delägare (bolagsman) i ett handelsbolag?

Ett handelsbolag måste ha minst två delägare, och dessa kallas för bolagsmän. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara bolagsmän i ett handelsbolag. Den som vill registrera sig som bolagsman får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Måste man registrera ett handelsbolag hos Bolagsverket?

Ja, när man skapar ett handelsbolag registrerar man det hos Bolagsverket. Det är först efter att handelsbolaget har registrerats hos Bolagsverket och erhållit ett organisationsnummer som ni kan gå vidare och ansöka om godkännande för F-skatt, samt genomföra momregistreringen och arbetstgivarregistrering hos Skatteverket.

Företagsnamnet  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”. Exempel: ”Grönkullens fruktbutik handelsbolag” eller ”Handelsbolaget Grönkullens fruktbutik”. Företagsnamnet får inte innehålla förkortningen HB.

  • Företagsnamnet får inte endast bestå av en beskrivning av verksamheten. ”Fruktbutik handelsbolag” kommer alltså inte att godkännas, utan det krävs något mer, till exempel ”Grönkullens fruktbutik handelsbolag”.

  • När företagsnamnet har godkänts av Bolagsverket och handelsbolaget har blivit registrerat är företagetsnamnet skyddat i det län som handelsbolaget är registrerat. Om ni vill få namnet skyddat i fler län kostar det en extra avgift för varje län.


Är ett handelsbolag bokföringsskyldigt?

Ja, ett handelsbolag är bokföringsskyldigt.

Är ett handelsbolag deklarationsskyldigt?  • Delägarna är ansvariga för att en inkomstdeklaration för handelsbolaget lämnas in till Skatteverket varje beskattningsår.

  • Varje delägare ska också lämna in en N3A-bilaga ihop med sin privata inkomstdeklaration. Där redovisar man sin del av handelsbolagets resultat.

Moms

Ett handelsbolag som bedriver försäljning av varor och/eller tjänster ska i de flesta fall vara momsregistrerat hos Skatteverket. Momsen redovisas i en separat momsdeklaration, och detta ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

När måste man börja betala in preliminärskatt?

När handelsbolaget börjar få inkomster ska delägarna börja betala in preliminärskatt redan under det året. Som delägare i ett handelsbolag är ju ansvarig för att betala in din premiliminärskatt och egenavgifter. Den så kallade preliminärskatten betalar du in med samma belopp varje månad. När året är över och du får ditt slutliga skattebesked från Skatteverket kan det visa sig att den inbetalade preliminärskatten överstiger din slutliga skatt (och du därför ska få tillbaka på skatten) eller understiger din slutliga skatt (och måste betala in mellanskillnaden).

Egenavgifter

Som delägare i ett handelsbolag är du skyldig att själv betala in egenavgifter i samband med att preliminärskatten betalas in. Egenavgifterna är sociala avgifter som ligger till grund för till exempel ålderspension och sjukersättning.

Viktigt att veta är ett egenavgifter skattemässigt räknas som en kostnad för dig som delägare i handelsbolaget och du har rätt att göra vissa avdrag, i enlighet med särskilda regler. Mer information om hur du får göra avdrag för egenavgifter hittar du hos Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/handelsbolag.4.5c13cb6b1198121ee8580002532.html

Måste ett handelsbolag ha en revisor?

I de flesta fall finns inget krav på att ett handelsbolag ska ha en revisor, men det finns undantag. Ett handelsbolag måste ha en revisor om det överstiger minst två gränsvärden som rör antalet anställda, storleken på balansomslutningen och storleken på nettoomsättningen.

Viktigt: För ett handelsbolag där samtliga bolagsmän är fysiska personer gäller andra gränsvärden än för ett handelsbolag där det finns minst en juridisk person bland bolagsmännen. Denna punkt påverkar också om det kommer att krävas en auktoriserad revisor, eller om en godkänd revisor är tillräckligt.

Mer information hittar du hos Bolagsverket:

https://bolagsverket.se/foretag/handelsbolag/startahandelsbolag/revisorihandelsbolag.869.html

Måste handelsbolag lämna in årsredovisning till Bolagsverket?

De flesta handelsbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket, men det finns undantag:


  • Handelsbolag som är så stora att de överstiger vissa gränsvärden och därför räknas som större företag ska skicka in årsredovisning till Bolagsverket.

  • Handelsbolag där det finns minst en juridisk person som bolagsman ska skicka in årsredovisning till Bolagsverket, oavsett hur stor eller liten verksamheten är.

Mer information hittar du hos Bolagsverket.


https://bolagsverket.se/foretag/handelsbolag/arsredovisningforhandelsbolag.891.html

Hur avveklar man ett handelsbolag?

Handelsbolag avvecklas genom avregistrering eller likvidation.

Viktigt:

I ett handelsbolag är samtliga bolagsmän ansvariga för företagets skulder även när företaget har upplösts. Fordringsägare som inte kunnat få betalt från handelsbolaget har alltså rätta att kräva att du personligen betalar skulden, och de kan kräva dig på hela beloppet även om det finns andra bolagsmän. Du kan alltså inte nöja dig med att betala 25% av skulden bara för att handelsbolaget har totalt fyra bolagsmän. Om du tvingas betala hela skulden får du i din tur ett krav på övriga bolagsmän.